Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - jaro
 
Zápisník >> SLUČOVÁNÍ DVOU STŘEDNÍCH ŠKOL VZBUDILO V TURNOVĚ VLNU EMOCÍ

SLUČOVÁNÍ DVOU STŘEDNÍCH ŠKOL VZBUDILO V TURNOVĚ VLNU EMOCÍ

n200704272034_zap_80_07_studentiText článku o slučování škol v Turnově vzbudil nebývalou pozornost nejen mezi čtenáři tohoto serveru, kde se okamžitě po vydání propracoval k nejčtenějším, ale především mezi obyvateli města. Zpráva přišla jako blesk z čistého nebe, nikdo ji nečekal. Přestože redakce tohoto serveru nemůže nic ve věci udělat (kromě zveřejnění), i tak jsme byli kontaktováni se žádostmi o pomoc. Volali rodiče dětí, které mají v září nastoupit do prvních ročníků, kontaktovali nás studenti, kteří na škole studují a kteří ji z mnoha důvodů považují za prestižní a nyní mají obavu, že někdo chce jejich školu zlikvidovat. Poté, co si ředitel OAHŠ Otakar Špetlík v komentářích pod zmíněným článkem přečetl reakci pana Roberta Gamby z Krajského úřadu Libereckého kraje, požádal redakci tohoto serveru, jestli by umožnila zveřejnění delšího materiálu. A to opravdu není v demokratických podmínkách a na liberálně pojatém zpravodajském serveru žádný problém. Vše ostatní je na čtenářích, chcete-li vědět víc, čtěte dál..

n200704272013_zap_79_07_spetlikDoslovný text příspěvku Otakara Špetlíka, ředitele Obchodní akademie a hotelové školy Turnov:

Po tvrdých slovech pana Gamby na mou adresu dávám k dispozici doslovný text zápisu z jím uvedeného jednání v Turnově 17. ledna 2007.

Optimalizace středního školství – Turnovsko, 17. 1. 2007 – Turnov
zápis z jednání
Jednání se zúčastnili:
za Liberecký kraj: Mgr. Petr Doležal
za Krajský úřad Libereckého kraje: RNDr. Robert Gamba, Anna Tajčmanová, Leoš Křeček
za Město Turnov: PhDr. Hana Maierová a další zastupitelé
za Městský úřad Turnov: Bc. René Brož
za Gymnázium Turnov: Mgr. Miroslav Vávra
za Střední zdravotnickou školu Turnov: Mgr. Lenka Nováková
za Střední uměleckoprůmyslovou školu Turnov: Mgr. Leoš Patka
za Integrovanou střední školu Turnov: Ing. Milena Lednejová
za Obchodní akademii a Hotelovou školu Turnov: Mgr. Otakar Špetlík
za Úřad práce v Semilech: Mgr. Jan Rychlík
za Českou školní inspekci: Mgr. Karel Bárta
Mgr. Miroslav Beran
ředitelé základních škol

Mgr. Petr Doležal seznámil přítomné se záměrem změn ve vzdělávací nabídce středních škol v oblasti Turnova. Liberecký kraj uvažuje o směně objektu Základní školy v Žižkově ulici (majetek města) a ISŠ Turnov (majetek kraje), aby byly vytvořeny podmínky pro vznik jednoho vzdělávacího subjektu. ISŠ Turnov a OA a HŠ Turnov jsou navrhovány ke sloučení s ohledem na zázemí pro obory služeb, přičemž by do tohoto nově vzniklého subjektu mohla být přičleněna Střední zdravotnická škola Turnov.

PhDr. Hana Maierová (Město Turnov):
Odkázala na dlouhou tradici vzdělávání v souvislosti s rozvojem zejména v 19. století a provázaností s průmyslovými aktivitami. Město Turnov se svou přirozenou spádovostí může poskytovat širší vzdělávací nabídku, zároveň nabízí dostatečné zázemí pro ubytování. Nebrání se organizačním změnám bez rušení oborové nabídky.
Město vedlo diskuse o možnosti přestěhování škol, nicméně Zastupitelstvo Města Turnov zatím v této věci nepřijalo žádné usnesení. Upozornila také na ekonomickou dimenzi tohoto přesunu a směny objektů.

Mgr. Jaromír Frič (Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Města Turnov):
Obory ISŠ Turnov a OA a HŠ Turnov jsou rozdílné, tudíž v tomto případě je sloučení diskutabilní a není doporučováno.
Střední zdravotnická škola Turnov byla cíleně budována v areálu nemocnice včetně domova mládeže. Je to zásadní výhoda pro danou školu, takže by měla být ponechána v prostorách, v nichž je.
Výměna objektů mezi ZŠ a ISŠ je problémová také v vzhledem k odlišnému technickému stavu budov a z hlediska vnitřní vybavenosti. Zástupci města odhadují, že v případě přestěhování základní školy do objektu ISŠ by bylo potřebných cca 90 milionů korun na dovybudování. Liberecký kraj by měl nechat zpracovat studii na stav objektu ISŠ.

Mgr. Otakar Špetlík (OA a HŠ Turnov):
Dotázal se, jak kraj komunikuje v této věci s ostatními kraji.

Mgr. Lenka Nováková (SZŠ Turnov):
Střední zdravotnická škola má v blízkosti areálu svoje opodstatnění. Škola je personálně a výukou s nemocnicí provázána. Informovala také o tom, že se škola nestala místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti Libereckého kraje a nebylo ji schváleno poskytování vzdělávání v dálkové a večerní formě. Z tohoto důvodu žádá o zařazení do CVLK a o umožnění dalšího vzdělávání.

RNDr. Robert Gamba (Krajský úřad Libereckého kraje):
Poskytování vzdělávání v dálkové a večerní formě je v současnosti, kdy jsou přímé náklady na vzdělávání financovány prostřednictvím normativu, nemožné. Na žáky v těchto formách vzdělávání stát neposílá finanční prostředky. Bylo by tedy nutné, pokud by kraj povoloval tyto formy studia, hradit náklady s ním spojené z finančních prostředků na žáky denní formy. A to samozřejmě nikoli v rámci jedné školy, ale na úkor celé vzdělávací soustavy. Jakékoli navyšování ostatních forem studia vede ke snížení částky, kterou školy obdrží na vzdělávání žáků denní formy. Sám osobně patřím k kritikům tohoto systému, nicméně zatímco tento systém nevyhovuje dalším dvěma krajům, vyhovuje ostatním, tudíž dokud se situace ve financování ostatních forem vzdělávání nezmění, nebude možné těmto žádostem vyhovět.

Ing. Milena Lednejová (ISŠ Turnov):
I
nformovala o dobré vybavenosti školy ve vztahu k oborům služeb a gastronomie. Škola ale nedostačuje v oblasti technických oborů, zejména má nedostatek CNC strojů potřebných pro praktickou výuku.

Mgr. Jan Rychlík (ÚP v Semilech):
Podle jeho názoru je potřebné změnit výuku na školách tak, aby studenti dostali vzdělanostní základ, který by je naučil dovednostem jako je loajalita, týmová spolupráce apod. Základem vzdělávání by měla být „univerzálnost“. Je potřebné, aby studenti počítali s tím, že se budou muset vzdělávat celý život, aby byli schopni přizpůsobit se požadavkům trhu práce. V tomto směru je třeba začít u rodičů a zaměstnavatelů. Žádá zapracovat do záměru více technických oborů a posílení celoživotního vzdělávání.

Závěrem bylo shrnuto, že Město Turnov požaduje zachování SZŠ Turnov v stávajících prostorách. O možnosti přesunu ZŠ a ISŠ budou vedena další jednání. Je také požadováno posilování technických oborů v oblasti Turnova.

Zastupitelstvo Města Turnov záměr navrhovaných změn projedná a poté bude třeba jej dále mezi městem a Libereckým krajem projednávat. Za prvé otázku ekonomického vypořádání majetku, za druhé časovou postupnost jednotlivých kroků.

Mgr. Petr Doležal zástupce města seznámil i se záměrem převodu zřizovatelských funkcí ZŠ Sobotecká z kraje na město. K tomuto tématu bude s Městem Turnov svoláno samostatné jednání, podklady společně připraví pracovníci Městského úřadu Turnov a Krajského úřadu Libereckého kraje.

Tolik vlastní zápis z jednání 17. ledna 2007....

Ten byl pořízen zúčastněnými zástupci Libereckého kraje (paní Anna Tajčmanová) a doručen na Město Turnov podle slov paní starostky dr. Maierové až za měsíc po tomto jednání, ač byl vyžádán městem již před jednáním zastupitelstva města na 1. února 2007. Usnesení z tohoto dne má toto znění:
K bodu 9/ Střední školy
ZM bere na vědomí informaci o záměru změn ve vzdělávací nabídce Libereckého kraje a s ním souvisejících skutečnostech. ZM ukládá starostce a OŠKS jednat se zástupci LK tak, aby byly zachovány střední školy v Turnově ve stávající struktuře včetně struktury oborové.
(hlasování: 16/0/1)
Usnesení ZM č. 18/2007

Závěrem: Při jednáních, kterých jsem se zúčastnil a v předchozích verzích materiálu „Změny  vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje“, včetně toho, který pan Gamba zmiňuje, a který byl prezentován na poradě ředitelů škol 15. listopadu 2006 v Janově, se uvádí jako záměr: ... přemístit ISŠ Turnov do blízkosti OAHŠ Turnov místo 3. ZŠ ... a při úbytku dětí přemístit do takto vzniklého areálu ještě Střední zdravotnickou školu...
Změny týkající se Turnova byly prezentovány a námi v Turnově včetně mě a dalších včetně starostky Turnova chápány jako dlouhodobý záměr. Jen ředitelka ISŠ Ing. Lednejová bila na poplach...
O administrativním sloučení škol ISŠ a OAHŠ jako o jasném záměru kraje bez předchozího stěhování škol, a to dokonce již k 1. červenci 2007!! se v žádném mně dostupném předchozím materiálu kraje (ani v žádném jednání) až do toho, který byl předán zastupitelům jako podklad na jednání 24. dubna 2007, nepíše. O tom jsem se dověděl z www.igenus.cz na upozornění ředitelky Lednejové asi týden před jednáním (24. 4.). Bylo to jako zlý sen, kterému jsem skutečně pak uvěřil až v okamžiku, kdy se mi materiál dostal do rukou od krajských zastupitelů.
Pravděpodobně cíleně neříkám (a také další přítomní na jednání 17. 1.) veřejnosti pravdu!
Související články:
PODĚKOVÁNÍ KOLEGŮM Z OHS TURNOV (07.03.2017)
SEZNAMTE SE: EVA ANTOŠOVÁ, NOVÁ ŘEDITELKA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (22.02.2017)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVOU ŘEDITELKU (25.01.2017)
HEJTMAN: STÁLE ZŮSTÁVÁM ZASTÁNCEM ROZDĚLENÍ ŠKOLY V TURNOVĚ (BURZA ŠKOL A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ) (02.10.2016)
ZASTUPITELSTVO KRAJE BUDE OPĚT JEDNAT O ROZDĚLENÍ „HOTELOVKY“ (SPECIÁLNÍ KOMISE DOPORUČILA ROZDĚLENÍ ŠKOL) (21.09.2016)
KRAJ ZAČNE BUDOVAT CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, 35 MILIONŮ MÁ JÍT DO TURNOVA! (15.09.2016)
ŘEDITELKA „HOTELOVKY“ BYLA ODVOLÁNA Z FUNKCE, O BUDOUCNOSTI ŠKOLY SE ROZHODNE 27. ZÁŘÍ (31.08.2016)
HEJTMAN NA SETKÁNÍ VYSVĚTLIL, PROČ BY BYLO DOBRÉ TURNOVSKOU STŘEDNÍ ŠKOLU ZNOVUROZDĚLIT (28.08.2016)
ODBORÁŘI CHTĚJÍ STÁVKOVAT, ZAČNE 1. ZÁŘÍ VÝUKA NA TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE? (26.08.2016)
BESEDA O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NA „HOTELOVCE“ SE KONÁ V PÁTEK 26. SRPNA (22.08.2016)
ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA „HOTELOVKA“ (11.08.2016)
JAK VIDÍ SOUČASNOU SITUACI ZAMĚSTNANCI „HOTELOVKY“ Z PRACOVIŠTĚ VE ZBOROVSKÉ ULICI (09.08.2016)
CO SE TO ZASE NA „HOTELOVCE“ DĚJE? (04.08.2016)
RADNÍ KRAJE SE VYSLOVILI PRO ROZDĚLENÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (21.06.2016)
REAKCE NA VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY MILENY LEDNEJOVÉ OHLEDNĚ ROZDĚLENÍ OHS TURNOV NA DVA SUBJEKTY (09.06.2016)
SPĚJE KAUZA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ DO FINÁLE? (02.06.2016)
BYLO BY PŘÍJEMNÉ, ABY STUDENTI JIŽ NA „HOTELOVCE“ VE ZBOROVSKÉ ZŮSTALI! (18.02.2016)
JAK TO ŽIJE NA „HOTELOVCE“ ZJISTÍTE VE STŘEDU (15.02.2016)
HOTELOVKA SE OD ÚNORA VRACÍ DO ZBOROVSKÉ. ALE JEN Z ČÁSTI (21.01.2016)
HEJTMANSKÝ DEN: MIKULA, SKLOSTROJ, GYMNÁZIUM, NEMOCNICE, STAROSTOVÉ, PARLAMENT MLÁDEŽE A HOTELOVKA (23.11.2015)
HOTELOVKA, OBCHODNÍ AKADEMIE A OBOR HOTELNICTVÍ SE PRAVDĚPODOBNĚ VRÁTÍ DO ZBOROVSKÉ ULICE! (12.11.2015)
RADNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PROSBY TURNOVA NEVYSLYŠELI, MĚSTO TO NEVZDÁVÁ! (27.10.2015)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA SEVŘENÁ V KRUHU, KTERÝ BUDE TŘEBA ROZETNOUT (26.09.2015)
PETICE ZA ZACHOVÁNÍ VÝUKY OAHŠ VE ZBOROVSKÉ ULICI (08.09.2015)
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, V TURNOVĚ JE POZORNOST SOUSTŘEDĚNA NA PRVŇÁČKY A STUDENTY „HOTELOVKY“ (01.09.2015)
„HOTELOVKA“ BUDE ZATÍM FUNGOVAT V OBOU BUDOVÁCH, TU VE ZBOROVSKÉ ULICI ALE CHCE OPUSTIT (23.07.2015)
O STĚHOVÁNÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ ROZHODNUTO? (09.07.2015)
PLNOHODNOTNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NÁDRAŽÍ? MOŽNÁ JE TU POSLEDNÍ ŠANCE (24.06.2015)
TURNOVSKÁ „HOTELOVKA“ PROŽÍVÁ JEDEN Z DALŠÍCH DNŮ „D“ (25.09.2012)
„HOTELOVKU“ NÁM NEBERTE, JE TO RODINNÉ STŘÍBRO, ŘEKLI ZASTUPITELÉ MĚSTA (21.09.2012)
KDYSI PRESTIŽNÍ NÁZEV TURNOVSKÉ HOTELOVKY MÁ DEFINITIVNĚ ZMIZET Z POVRCHU ZEMSKÉHO (19.09.2012)
KRAJ ZATÍM NEROZHODL, JAK TO BUDE SE SLUČOVÁNÍM A RUŠENÍM ŠKOL (13.06.2011)
KRAJ ODLOŽIL ROZHODNUTÍ O REFORMĚ STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ (31.03.2011)
OPTIK V TURNOVĚ ZŮSTÁVÁ, ZLATNÍK SE STĚHUJE. DOJDE I K OMEZENÍ DALŠÍCH VYUČOVANÝCH OBORŮ (04.03.2011)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ VZKÁZALI DO LIBERCE: SLOUČENÉ ŠKOLY OPĚT ROZDĚLTE (01.02.2011)
REFORMA STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: VYSTĚHOVÁNÍ OBORŮ Z AREÁLU ŠKOLY VE ZBOROVSKÉ NENÍ AKTUÁLNÍ, UVÁDÍ MÍSTOSTAROSTA ŠPETLÍK (16.12.2010)
NÁVRH REFORMY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: CO NA NĚJ ŘÍKAJÍ NA RADNICI A NA „HOTELOVCE“? (07.12.2010)
KRAJ ZVEŘEJNIL DALŠÍ POSTUP REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH (02.12.2010)
LIBERECKÝ KRAJ PATRNĚ NA PODZIM ZVEŘEJNÍ DALŠÍ KOLO OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ, TURNOVA BY SE PRÝ DOTKNOUT NEMĚLO (12.07.2010)
INFORMAČNÍ BUBLINA O ZNOVUROZDĚLENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V TURNOVĚ (30.06.2010)
STŘEDNÍ ŠKOLY STOJÍ PŘED ZÁSADNÍM PROBLÉMEM: NEBUDOU MÍT ŽÁKY (27.06.2010)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE, UČITELÉ ODESLALI OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI (30.06.2009)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY NAKONEC SPLYNOU (10.12.2008)
DALŠÍ KROK VE SPLYNUTÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: KONAL SE KONKURZ NA ŘEDITELE (26.11.2008)
POSLEDNÍ POSLEDNÍ ZVONĚNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVKY A INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY? (21.05.2008)
SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL? KAUZA POKRAČUJE (17.10.2007)
NA ROZDÍL OD TURNOVA UŽ VE SCHVÁLENÝCH ŠKOLÁCH SLOUČENÍ PROBĚHLO (12.09.2007)
ZPRÁVA MĚSÍCE: KE SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL K 1. LEDNU 2008 NEJSPÍŠ NEDOJDE (04.09.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ MAJÍ ZA SEBOU ZASEDÁNÍ ROKU (29.06.2007)
KRAJ PŘEDSTAVIL TURNOVU CESTU BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ (20.06.2007)
ZBYTEČNÁ DISKUSE V DIVADLE? NE (15.06.2007)
STĚHOVAT SE NECHCEME, POSTAVTE RADĚJI U NÁDRAŽÍ NOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU (13.06.2007)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY SPLYNOU (30.05.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ SLOUČENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL ODMÍTLI (24.05.2007)
TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY BUDOU SLOUČENY. S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ (15.05.2007)
TURNOVŠTÍ STUDENTI SLOŽILI ZKOUŠKU Z DEMOKRACIE (KOMENTOVANÁ REPORTÁŽ) (10.05.2007)
STUDENTI ZVOU NA DEMONSTRACI (07.05.2007)
TÉMA SLUČOVÁNÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: BUDOU KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SVÉ ROZHODNUTÍ REVOKOVAT? (02.05.2007)
K RUŠENÍ A SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL V KRAJI DOJDE DŘÍV NEŽ SE ČEKALO. O NÁS, BEZ NÁS, KOMENTUJÍ TO ZÁSTUPCI ŠKOL (25.04.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 27. 04. 2007 | 8602 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS